กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence


การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี ๒๕๕๖
(วันที่ ๑๙-๒๐-๒๑ พ.ค.๕๗)(๑๒ พ.ค.๕๗)


แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี

รับรองการไม่ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ จำนวน ๒๘๓๘ ราย

การเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖ (๒๘ มี.ค.๕๗)

การเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖
     
(เฉพาะชั้น ม.ป.ช., ม.ว.ม. และ ป.ช.)(๙ เม.ย.๕๗)

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจานุเบกษา
 
ชั้นสายสะพาย ราชกิจจาชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๗ (รวมคู่สมรส) gif-new.gif
ราชกิจจาชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖ (รวมคู่สมรส)
ราชกิจจาชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๕ (รวมคู่สมรส)
ราชกิจจาชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ (รวมคู่สมรส)
ราชกิจจาชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๓ (รวมคู่สมรส)
ราชกิจจาชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๒ (รวมคู่สมรส)
ราชกิจจาชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๑ (รวมคู่สมรส)
ราชกิจจาชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๐ (รวมคู่สมรส)
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

เผยแพร่ข้อมูลโดย แผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริการกำลังพล สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๒๖๒๗