กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก, เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ และเหรียญจักรมาลา

ประจำปี ๒๕๖๔

ประจำปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประเภท
ราชกิจจานุเบกษา
 
๒๕๖๔
ชั้นสายสะพาย ข้าราชการทหาร เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑ ข ลง ๑๔ ก.พ.๖๕  gif-new.gif
ชั้นสายต่ำกว่าสะพาย ข้าราชการทหาร  
- สร. เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๓๑ มี.ค.๖๕  gif-new.gif
- สป. เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๓๑ มี.ค.๖๕  gif-new.gif
- บก.ทท. เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๓๑ มี.ค.๖๕  gif-new.gif
- ทบ. เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๓๑ มี.ค.๖๕  gif-new.gif
- ทร. เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๓๑ มี.ค.๖๕  gif-new.gif
- ทอ. เล่มที่่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๓๑ มี.ค.๖๕  gif-new.gif
พนักงาน อผศ. เล่มที่่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๓๑ มี.ค.๖๕  gif-new.gif
เจ้าหน้าที่ สทป. เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๓๑ มี.ค.๖๕  gif-new.gif
ลูกจ้างประจำ กห. เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๓๑ มี.ค.๖๕  gif-new.gif
พนักงานราชการ สป. เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๓๑ มี.ค.๖๕  gif-new.gif
พนักงานราชการ บก.ทท. เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๓๑ มี.ค.๖๕  gif-new.gif
พนักงานราชการ ทบ. เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๓๑ มี.ค.๖๕  gif-new.gif
พนักงานราชการ ทร. เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๓๑ มี.ค.๖๕  gif-new.gif
พนักงานราชการ ทอ. เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๓๑ มี.ค.๖๕  gif-new.gif
เหรียญจักรมาลา เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๓๑ มี.ค.๖๕  gif-new.gif
เหรียญจักรพรรดิมาลา เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๓๑ มี.ค.๖๕  gif-new.gif
ดิเรกคุณาภรณ์ ผู้กระทำความดีความชอบ เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒ ข ลง ๑๔ ก.พ.๖๕  gif-new.gif

ประจำปี ๒๕๖๓

ประจำปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประเภท
ราชกิจจานุเบกษา
 
๒๕๖๓
ชั้นสายสะพาย ข้าราชการทหาร เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ่ ๑ ข ลง ๒๒ ม.ค.๖๔
ชั้นสายต่ำกว่าสะพาย ข้าราชการทหาร  
- สร. เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๑ พ.ค.๖๔
- สป. เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๑ พ.ค.๖๔
- บก.ทท. เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๑ พ.ค.๖๔
- ทบ. (ท.ช.) เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๑ พ.ค.๖๔
- ทบ. (ต.ช.) เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๑ พ.ค.๖๔
- ทบ. (ร.ท.ช.) เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๑ พ.ค.๖๔
- ทร. เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๑ พ.ค.๖๔
- ทอ. เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๑ พ.ค.๖๔
พนักงาน อผศ. เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๑ พ.ค.๖๔
ลูกจ้างประจำ กห. เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๑ พ.ค.๖๔
พนักงานราชการ สป. เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๑ พ.ค.๖๔
พนักงานราชการ บก.ทท. เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๑ พ.ค.๖๔
พนักงานราชการ ทบ. เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๑ พ.ค.๖๔
พนักงานราชการ ทร. เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๑ พ.ค.๖๔
พนักงานราชการ ทอ. เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๑ พ.ค.๖๔
เหรียญจักรมาลา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๑ พ.ค.๖๔
เหรียญจักรพรรดิมาลาดิเรกคุณาภรณ์ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข ลง ๑ พ.ค.๖๔

ประจำปี ๒๕๖๐

ประจำปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประเภท
ราชกิจจานุเบกษา
 
๒๕๖๐
ชั้นสายสะพาย ข้าราชการทหารและคู่สมรส เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข ลง ๒๘ ก.ย.๖๐ 
ชั้นสายต่ำกว่าสะพาย ข้าราชการทหาร เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข ลง ๑๖ ต.ค.๖๐ (เล่มที่ ๒) 
ลูกจ้างประจำ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข ลง ๑๖ ต.ค.๖๐ (เล่มที่ ๑๒)     
พนักงาน อผศ. เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข ลง ๑๖ ต.ค.๖๐ (เล่มที่ ๑๓)     
พนักงานราชการ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข ลง ๑๖ ต.ค.๖๐ (เล่มที่ ๑๔/๑๑)
เหรียญจักรมาลา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข ลง ๑๖ ต.ค.๖๐ (เล่มที่ ๑๕)     
ดิเรกคุณาภรณ์ ผู้กระทำความดีความชอบ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข ลง ๒๘ ก.ย.๖๐      

ประจำปี ๒๕๕๘

ประจำปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประเภท
ราชกิจจานุเบกษา
 
๒๕๕๘
ชั้นสายสะพาย ข้าราชการทหารและคู่สมรส เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข ลง ๔ ธ.ค.๕๘ 
ชั้นสายต่ำกว่าสะพาย ข้าราชการทหาร เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข ลง ๓๐ พ.ค.๕๙ (เล่มที่ ๒) 
ลูกจ้างประจำ เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข ลง ๓๐ พ.ค.๕๙ (เล่มที่ ๑๒)    
พนักงาน อผศ. เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข ลง ๓๐ พ.ค.๕๙ (เล่มที่ ๑๓)    
พนักงานราชการ เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข ลง ๓๐ พ.ค.๕๙ (เล่มที่ ๑๔/๗) 
เหรียญจักรมาลา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข ลง ๓๐ พ.ค.๕๙ (เล่มที่ ๑๕)   
ดิเรกคุณาภรณ์ ผู้กระทำความดีความชอบ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข ลง ๔ ธ.ค.๕๘    

ประจำปี ๒๕๕๗

ประจำปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประเภท
ราชกิจจานุเบกษา
 
๒๕๕๗
ชั้นสายสะพาย ข้าราชการทหารและคู่สมรส เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข ลง ๓ ธ.ค.๕๗
ชั้นสายต่ำกว่าสะพาย ข้าราชการทหาร เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข ลง ๒ มิ.ย.๕๘ (เล่มที่ ๒)
ลูกจ้างประจำ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข ลง ๒ มิ.ย.๕๘ (เล่มที่ ๑๒)  
พนักงาน อผศ. เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข ลง ๒ มิ.ย.๕๘ (เล่มที่ ๑๓) 
พนักงานราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข ลง ๒ มิ.ย.๕๘ (เล่มที่ ๑๔/๕) 
เหรียญจักรมาลา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข ลง ๒ มิ.ย.๕๘ (เล่มที่ ๑๕) 
ดิเรกคุณาภรณ์ ผู้กระทำความดีความชอบ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข ลง ๙ ม.ค.๕๘

ประจำปี ๒๕๕๖

ประจำปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประเภท
ราชกิจจานุเบกษา
 
๒๕๕๖
ชั้นสายสะพาย ข้าราชการทหารและคู่สมรส เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข ลง ๖ ธ.ค.๕๖
ชั้นสายต่ำกว่าสะพาย ข้าราชการทหาร เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข ลง ๑๕ พ.ค.๕๗ (เล่มที่ ๒)
ลูกจ้างประจำ เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข ลง ๑๕ พ.ค.๕๗ (เล่มที่ ๑๒)
พนักงาน อผศ. เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข ลง ๑๕ พ.ค.๕๗ (เล่มที่ ๑๓)
พนักงานราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข ลง ๑๕ พ.ค.๕๗ (เล่มที่ ๑๔)
เหรียญจักรมาลา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข ลง ๑๕ พ.ค.๕๗ (เล่มที่ ๑๕)
ดิเรกคุณาภรณ์ ผู้กระทำความดีความชอบ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข ลง ๒๔ ต.ค.๕๖