กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
 
head_banner-(2).png
         
         
         
         
 

 

     
         
 
km_cover-(5).jpg
assess_cover-(1).jpg
drug_cover.jpg
 
  การจัดการความรู้ของ สม. "ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์" "การแก้ไขปัญหายาเสพติด"  
         
  km59.png book_cover.png  
  "องค์กรแห่งความสุข" "การปฏิบัติงานสายงานกำลังพล" "แนวความคิดเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ กห."
 
         
  coverkm60.png KM2561-Cover.png  
  องค์ความรู้ของ สม.  องค์ความรู้ของ สม.  องค์ความรู้ของ สม.   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
       สรุปสาระสำคัญที่ควรรู้  
  รวมเลม-KM-กรบ-สม_001-(1).png km65-cover.PNG  
  องค์ความรู้ของ สม.

แนวทางการดำเนินการร่างข้อบังคับ

องค์ความรู้ของ สม.  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕