กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence

เอกสารเผยแพร่

books-copy-icon-(1).png
คณะกรรมการข้าราชการทหาร (๑๒ พ.ย.๕๘)  
books-copy-icon-(2).png
แผนการปฏิบัติราชการ ของ กกขท.สกกห.สม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑๒ พ.ย.๕๘)  
books-copy-icon-(3).png
แผนการดำเนินงานของ สกกห.สม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๓๑ ต.ค.๕๗)   
   books-copy-icon-(3).png
แผนการปฏิบัติราชการ ของ สกกห.สม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๓๑ ต.ค.๕๗)  
   books-copy-icon-(3).png
สรุป พ.ร.บ.เงินประจำตำแหน่งฉบับใหม่ (๓๑ ต.ค.๕๗)