กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
           
HeadBanner-(1).png
           
 
       
       
       
อาคารทพกอาศบของ-สปx50-2.png
 
         
           
       
           
       
 
ประชาสมพนธx50.png
         
  ระเบียบคณะกรรมการอาคารที่พักอาศัยของ สป. ว่าด้วยการพิจารณาให้เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.  
       
ระเบยบ-สปx50.png
           
  ระเบียบ สป. ว่าด้วยการบริหารจัดการ อาคารที่พักอาศัย ของ สป. พ.ศ.๒๕๖๓  
       
  ระเบียบ สป. ว่าด้วยค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางและค่าประกันห้องพักอาศัย พร้อมสิ่งของประจำห้อง พ.ศ.๒๕๖๓  
       
     
คำสง-สม-x50.png
           
           
คำสงผปกครองอาคารทพกอาศยx50.png
           
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒๖/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒๕/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒๔/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒๓/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒๒/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒๑/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒๐/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๘/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๗/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๖/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๕/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๔/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๓/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๒/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๐/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๙/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๘/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๗/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๖/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๕/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๔/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๓/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑/๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๔๙/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๔๘/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๔๗/๖๑ เรื่องให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
   
       
   
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๑ เรื่องให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๔๒/๖๑ เรื่องให้ข้าราชการเข้าพักอาศัย และพ้นจากการพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
   
       
   
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๓๙/๖๑ เรื่องให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๓๘/๖๑ เรื่องให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๓๗/๖๑ เรื่องให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.
และจัดห้องพักอาศัยเป็นห้องพักรับรองของ สม.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๓๖/๖๑ เรื่องให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.
และจัดห้องพักอาศัยเป็นห้องพักรับรองของ วท.กห.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๓๕/๖๑ เรื่องให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๓๔/๖๑ เรื่องให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากการพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๓๓/๖๑ เรื่องให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๓๒/๖๑ เรื่องให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.
และโอนส่วนจัดสรรห้องพักอาศัยให้เป็นของ กกส.กห.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๓๐/๖๑ เรื่องให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒๙/๖๑ เรื่องให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย, เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.,
และจัดห้องพักอาศัยเป็นห้องพักรับรองของ สงป.กห.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒๘/๖๑ เรื่องให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย, เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.
และจัดห้องพักอาศัยเป็นที่พักส่วนกลางของ สป.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒๗/๖๑ เรื่อง จัดห้องพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.
พื้นทีถนนแจ้งวัฒนะ (อาคารนายทหารประทวน) เป็นห้องพักรับรองของ สม
.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒๖/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒๕/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย, เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.
และโอนส่วนจัดสรรห้องพักอาศัยให้เป็นของ ศอว.ศอพท.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒๔/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย, เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒๓/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย, เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.
และส่งคืนห้องพักอาศัยให้เป็นห้องพักส่วนกลางของ สป.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒๒/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย, เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.,
จัดห้องพักอาศัยเป็นห้องพักรับรองของ สตน.กห. และส่งืนห้องพักอาศัยให้เป็นห้องพักส่วนกลางของ สป.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒๑/๖๑ เรื่อง จัดห้องพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.
พื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะ (อาคารนายทหารสัญญาบัตร) เป็นห้องพักรับรองของ สน.ปล.กห.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒๐/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.
และจัดห้องพักอาศัยเป็นห้องพักรับรองของ สม.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.
และจัดห้องพักอาศัยเป็นห้องพักรับรองของ อท.ศอพท.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๘/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย, เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.
และส่งคืนห้องพักอาศัยให้เป็นห้องพักส่วนกลางของ สป.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๗/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๕/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย, เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.
และส่งคืนห้องพักอาศัยให้เป็นห้องพักส่วนกลางของ สป.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๔/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๓/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย, เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของ สป.
และโอนสับเปลี่ยนส่วนจัดสรรห้องพักอาศัยระหว่าง สงป.กห. กับ สตน.กห.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๒/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย, เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.
และจัดห้องพักอาศัยเป็นห้องพักรับรองของ ศอพท.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑๐/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๙/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย, เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.,
จัดห้องพักอาศัยเป็นห้องพักรับรองของ รภท.ศอพท. ส่งคืนห้องพักอาศัยให้เป็นห้องพักส่วนกลางของ สป.
และโอนส่วนจัดสรรห้องพักอาศัยของ รภท.ศอพท. ให้เป็นส่วนจัดสรรของ ศอพท.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๘/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๗/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๖/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย, เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.
และจัดห้องพักอาศัยเป็นห้องพักรับรองของ สป.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๕/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย, เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.,
จัดห้องพักอาศัยเป็นห้องพักรับรองของ สสน.สป. และส่งคืนห้องพักอาศัยให้เป็นห้องพักอาศัยส่วนกลางของ สป.
 
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๔/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๓/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๒/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.  
       
  คำสั่งหัวหน้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย (เฉพาะ) ที่ ๑/๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากการพักอาศัย และเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของ สป.